Historie Rybníka

První písemné zmínky uvádějí k r.1621 v těchto místech při velkém rybníce ves zvanou Podkorytany a v r.1630 lokalitu nazvanou jen "chalupy u rybníka". Zdejší velký rybník, který v královském pohraničním hvozdu založilo město Domažlice, později zanikl a ves postavená poblíž dostala název Waier (Rybník).

Od 16. století začala být oblast intenzivně hospodářsky využívána. Pálilo se zde  dřevěné uhlí, těžilo a zpracovávalo dřevo a postupně se rozvíjelo také sklářství. V blízkosti obce Rybník byly sklářským rodem Schürerů založeny první, historickými prameny zachycené sklárny v jižní části Českého lesa. S intenzivním rozvojem sklářství a dalších souvisejících odvětví přichází skutečně plošná kolonizace  pohraničního hvozdu.

Ve 20. letech
19. století přichází první výraznější pokles sklářské výroby, který je způsoben především vyčerpáním zásoby dřeva. Ve druhé polovině 19. století, a především na jeho konci,  dochází k likvidaci většiny skláren v Českém lese, kterých na celém jeho území pracovalo postupně kolem šedesáti. Zaniká řemeslo, které po tři staletí ovládalo Český les a zaměstnávalo značnou část jeho obyvatel.

V kraji tak nastává velká bída a nouze;území zůstalo převážně zemědělsky založené s nízkou produkcí na roztříštěných horských a podhorských políčkách. Muži pracovali jako dřevorubci, sezónní dělníci nebo jako zedníci, ženy paličkovaly krajky. 

Od poloviny 19 století dochází s vlnou romantismu k rozvoji turistiky a objevováno je postupně i bohatství Českého lesa – klid a krása zdejší krajiny. Začínají vznikat restaurace, penziony i turistické noclehárny, a právě obec Rybník se řadí mezi významná turistická letoviska.

Po roce 1948 zůstal Rybník izolován v pohraničním pásmu, většina zástavby byla zbořena a později zde byly postaveny panelové bytovky a hospodářské objekty socialistické zemědělské velkovýroby.

Katastrem obce vedla „železná opona“, proto bylo  hospodářské i rekreační využívání zdejšího území jen sporadické, rozvoj oblasti byl znemožněn systémem obrany hranic.

Opětovný rozvoj turistiky a rekreace v obci byl  umožněn až od roku 1990.  K roku 2000 měl Rybník celkem 175 trvale hlášených obyvatel, z toho 95 mužů a 80 žen, z domů postavených do roku 1945 zbylo jen 11 staveb, přičemž do statistik je zahrnuta místní část obce Rybník - nedaleká Závist, kde se díky potřebě zajistit ubytování pro lesní dělníky naopak většina objektů zachovala v původní, nenarušené podobě.